Volledige tekst Algemene voorwaarden - Budgetcoach PJ

Ga naar de inhoud

Volledige tekst Algemene voorwaarden

Voorwaarden


Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
op 7 juni 2016.
Artikel 1 Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach PJ partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Budgetcoach PJ uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst
2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Budgetcoach PJ eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Budgetcoach PJ.
2.2 De verplichtingen van Budgetcoach PJ gaan nooit verder dan die door Budgetcoach PJ schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Budgetcoach PJ zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Budgetcoach PJ gerechtigd het aanbod te wijzigen.
3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Budgetcoach PJ de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging.

Artikel 4 Medewerking door cliënt
4.1 De cliënt zal Budgetcoach PJ steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze van de aan Budgetcoach PJ verstrekte informatie van derden afkomstig is.
4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Budgetcoach PJ bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Budgetcoach PJ neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
5.2 Budgetcoach PJ zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Budgetcoach PJ bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Budgetcoach PJ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk
6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Budgetcoach PJ in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de tarieven van Budgetcoach PJ.
6.3 De cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden as bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
6.4 Indien naar het oordeel van Budgetcoach PJ een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen aan de cliënt te voldoen, is Budgetcoach PJ bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid, aan te brengen.

Artikel 7 Vaststellen van het Honorarium
7.1 Partijen kunnen naast de vastgestelde tarieven bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per dagdeel overeenkomen.
7.2 Alle tarieven zijn inclusief BTW en exclusief reis- en verblijfkosten, tenzij vooraf anders schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.
7.3 Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 8 Betaling
8.1 De cliënt dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Budgetcoach PJ aan te wijzen bankrekening.
8.2 Indien de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Budgetcoach PJ is bevoegd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau.
8.3 Heeft de cliënt bezwaar tegen een factuur van Budgetcoach PJ dan geeft de cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben geaccepteerd.
8.4 Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Rekening houdend met de voorwaarden vermeld onder punt 7.3.

Artikel 9 Termijnen
9.1 Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van - of betaling voor diensten te weigeren, tenzij de cliënt Budgetcoach PJ schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Budgetcoach PJ ook binnen deze termijn niet aan zijn verplichtingen kan hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Bij overmacht (hieronder vallen o.a. Overheidsmaatregelen en ziekte, belemmeringen door derden etc.) worden de leverings- en andere verplichtingen van Budgetcoach PJ opgeschort. In dat geval is Budgetcoach PJ verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Budgetcoach PJ zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel zo bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat directe naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Budgetcoach PJ kan worden gevergd. Indien Budgetcoach PJ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan is Budgetcoach PJ gerechtigd het al geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Geheimhouding
11.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2 Budgetcoach PJ zal indien de werkgever een gedeelte of het gehele traject betaalt de werkgever uitsluitend de naam van de cliënt doorgeven. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van cliënt zal de werkgever van de cliënt informatie krijgen over de cliënt, maar uitsluitend dat wat schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 12 Intellectuele eigendom
10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (geheimhouding) van deze voorwaarden, behoudt Budgetcoach PJ zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van Budgetcoach PJ betreffende schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief BTW van de overeenkomst.
13.2 Budgetcoach PJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever.
13.3 Budgetcoach PJ is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Budgetcoach PJ, naar zijn oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
13.4 De totale aansprakelijkheid van Budgetcoach PJ wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom.
13.5 Buiten de in artikel 13.2 genoemde aansprakelijkheid rust op Budgetcoach PJ geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding tegen cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
13.6 Budgetcoach PJ is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 14 Nederlands Recht
10.1 Op elke overeenkomst tussen cliënt en Budgetcoach PJ is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 15 Wijziging en geldingsduur Algemene Voorwaarden
15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 februari 2016 en gelden voor onbepaalde tijd en deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
15.2 Budgetcoach PJ kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De wijzigingen treden in werking na inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Terug naar de inhoud